נוהל ערעורים בחוג לכימיה

1.     תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ.

2.     תלמידים השוקלים הגשת ערעור חייבים לצפות במחברת/טופס הבחינה לאחר מתן ציונים כולל הערות המורה, בין אם בעותק קשיח ובין אם בקובץ הסרוק באמצעות אתר מידע אישי.

3.     ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור. את הערעור יש להגיש על גבי הטופס המיועד : טופס ערעור

 

טופס הערעור יש לשלוח בהתאם לנהלי הקורס והנחיות צוות הקורס של אותה השנה (בשונה משנים קודמות, הערעור לא יעבור דרך מזכירות החוג).

 

4.     בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה הסופי.

5.     תשובתו של המורה היא סופית, למעט בנסיבות המתוארות בנהלי הוראה של האוניברסיטה.