כתיבת תכנית מחקר לקראת בחינה למסלול ישיר לדוקטורט

בטרם הגשת בקשה למעבר למסלול הישיר לדוקטורט, רצוי לבדוק את התנאים למעבר למסלול ישיר לדוקטורט בחוג לכימיה, הנגזרים מתקנות הפקולטה כאן

האישור להבחן ינתן לאחר עמידה בתנאים הבאים:

א. תלמידי מוסמך המעוניינים להמשיך לדוקטורט, עם אותו המנחה ובאותו הנושא כמו בלימודי המוסמך, יוכלו להמשיך ישירות לדוקטורט בשלב א.

במקרה זה, תלמידים שסיימו את כלל חובותיהם במסגרת לימודי המוסמך ולהם ממוצע ציונים של 85 בקורסי המוסמך, יכתבו עבודה (עבודת מחקר- מקבילה לתיזה), שתכלול סיכום המחקר שעשו עד כה (כולל מחקרי פיילוט, מחקרים שלא הצליחו וכו') וכן הצעת מחקר לדוקטורט. הצעת המחקר יכולה להיות ראשונית, ולהשתנות בהמשך שלב א.

ב. תלמידים במסלול זה ישלימו את כל לימודי המוסמך ב- 4 סמסטרים לכל היותר. המסלול אינו מיועד עבור מי שנדרשים להארכת משך לימודי המוסמך.

ג. תלמידים שיתקבלו למסלול זה יגישו את עבודת המחקר לפני סיום 4 סמסטרים בלימודי המוסמך, כלומר עד לסוף השנה האקדמית השניה למי שהתחילו את לימודיהם למוסמך בסמסטר א' או סוף תקופת הבחינות של הסמסטר הרביעי למי שהתחילו את לימודי המוסמך בסמסטר ב'.

ד. לאחר שיבחנו, התלמידים יקבלו תואר מוסמך מחקרי. במעמד סגירת התואר ישוקלל ציון עבור עבודת המחקר (המקבילה לתזה) (30%) בחינת המסלול הישיר (30%) וציוני הקורסים למוסמך (40%). לאחר מכן התלמידים יתקבלו לשלב א בדוקטורט לאחר שיעמדו בתנאי הרשות לתלמידי מחקר.

ה. הגשת מועמדות למשרת הוראה (עבור מי שמסיים מסטר) מחייבת הגשת תיזת המוסמך עד לסוף אוגוסט בכל שנה וזאת על מנת להיות מועמד למשרת הוראה.הבחינה יכולה להיעשות מאוחר יותר, אך הגשת התיזה עד לזמן זה הינה חובה.

ו. מבחינת שכר הלימוד: בכל אחד מהמסלולים, תתקיים השלמה ל200% שכ"ל למוסמך ו80% לדוקטורט.

ז. מועמד/ת שעומד/ת בכל התנאים הדרושים למעבר ישיר מתבקש/ת להגיש בקשה להמלצת ראש החוג באמצעות טופס מקוון.

ח. לאחר קבלת המלצה מראש החוג, יש למלא טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך של הפקולטה.

 

כתיבת תכנית מחקר.

 מטרתה של תכנית המחקר היא להראות מצד אחד את בקיאותו של התלמיד בעבודתו המדעית ומצד שני לתאר בהרחבה את תוצאותיו הראשונות ואת הפעילות המחקרית המתוכננת. תכנית   המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור. עם זאת, לא יעלה היקף העבודה על 25 עמודי A4  (מרווח כפול, גופן 12 ושוליים של 1 אינטש) כולל גרפים וביבליוגרפיה. תכנית העבודה תכתב בעברית או באנגלית (על פי אישור ראש החוג).

תכנית המחקר תכלול:

1. עמוד ראשון ובו:

כותרת – האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע – המכון לכימיה.
שם העבודה בעברית ובאנגלית
שם המחבר (כולל מספר תלמיד)
שם המדריך
"תכנית מחקר למסלול ישיר לדוקטורט במדעי הטבע"
תאריך הגשה לועזי ועברי

2. עמוד שני: תקציר

3. עמוד שלישי: תוכן עניינים

4. גוף העבודה ובו: רקע מדעי, מטרות העבודה, תוצאות ראשוניות, תוכנית המחקר המוצעת להמשך העבודה בהיקף של ארבע שנות עבודה, שיטות עבודה (חלק ניסיוני או תיאורטי), דיון וסיכום.

עיקר הדגש יהיה בתכנית המחקר המוצעת וחלק זה יהיה בהיקף של לפחות חמישה עמודים.

5. ביבליוגרפיה

6. נספחים (במידה ופורסמו כבר מאמרים הם יצורפו כנספח)

 נוהל הבחינה למסלול ישיר בחוג לכימיה:

נוהל הבחינה למסלול ישיר יהיה דומה לזה של בחינת המוסמך והיא תכלול הצגה קצרה באמצעות מצגת של תכנית המחקר (כ – 15-20 דקות) ולאחר מיכן התלמיד ישאל שאלות על מחקרו ועל הנושאים הכלליים שנדרש ללמוד. הבחינה אינה מוגבלת בזמן ותנוהל על ידי יועץ המגמה. בסופה, ינתן ציון על המבחן. הציון הנדרש על מנת לעבור את בחינת הסינון הוא 85. במידה והתלמיד קיבל ציון נמוך מ – 85 בבחינה הוא לא יוכל לגשת לבחינה חוזרת והיועץ יחליט האם הבחינה תשמש כבחינה סופית למוסמך.

במקרה זה ידרש התלמיד לכתוב ולהגיש את עבודת המוסמך בהתאם לכללים המקובלים בחוג ובפקולטה.

 

4c6576e3c5b38851bda5989ca24af8b2